Sesto Elemento Unveiled at Paris Auto Show, September 2010